„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu: Podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR: Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania „Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013 oraz  wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy  pn.
„Z muzyką przez życie, warsztaty wokalno-muzyczne dla mieszkańców Gminy Golina, w społeczności wiejsko - miejskiej".
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

MAŁE PROJEKTY:

TYTUŁ ZADANIA: Z muzyką przez życie, warsztaty wokalno-muzyczne dla mieszkańców Gminy Golina, w społeczności wiejsko - miejskiej"

CEL ZADANIA: Celem zadania jest poszerzenie oferty kulturalnej dla wszystkich mieszkańców Gminy Golina, poprawa jakości pracy Domu Kultury, zwiększenie oferty kulturalnej poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych, wzrost umiejętności i kwalifikacji mieszkańców poprzez przeprowadzenie szkoleń - warsztatów wokalno- muzycznych  o charakterze edukacyjnym, w szczególności podnoszenie kwalifikacji mieszkańców.

Całkowity koszt realizacji zadania: 14 050,00zł